معدن بنتونیت اطلس

نام معدن: اطلس سرایان ماده معدنی اول : بنتونیت سدیک | ذخیره قطعی: 255/000 تن | ماده معدنی دوم: آگات | ذخیره قطعی: 24 تن | وضعیت : پروانه بهره برداری | مساحت : 11/78 کیلومتر مربع | جذب آب بنتونیت (دوساعته): از %450 تا %550 | اندیس تورم: 26 استان: خراسان جنوبی | شهرستان […]