2023-06-07

معدن باریت قره آغاج

2023-02-23

معدن باریت بهار

2022-07-28

باریت چشمه زرد