طلا اطلس

نام محدوده: اطلس ماده معدنی: طلا | نوع طلا: بصورت سولفیدی و آزاد | عیار(ppm): 0/3 تا 0/5 | وضعیت محدوه: در شرف اخذ گواهی کشف | مساحت: 4 کیلومتر مربع استان: خراسان جنوبی | شهرستان : خوسف – روستای: قلعه زری قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. توضیحات : کانی سازی در […]