معدن سنگ ساختمانی کلاته قدم

نام معدن: کلاته قدم ماده معدنی اول : مرمر نباتی | ذخیره قطعی: 20,000 تن | استخراج سالیانه :550 تن | ماده معدنی دوم: مرمریت طوسی | ذخیره قطعی : 490,000 تن | استخراج سالیانه: 4,950 تن | وضعیت : پروانه بهره برداری | مساحت : 0/83 کیلومتر مربع استان: خراسان رضوی| شهرستان : مشهد […]