نقشه برداری هوایی

نوع خدمات : تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر ( شهری، روستایی، زراعی و معدنی) محدوده فعالیت: در سراسر کشور برداشت عکس های هوایی و تولید پلانیمتری و نقشه توپوگرافی دقیق در مقیاس های مختلف با بکارگیری پهپاد ( رباط های پرنده بدون سرنشین هوشمند) صورت می گیرد قیمت : برداشت هر هکتار با توجه به […]